A tagdíj

(Alapszabály IV. pont)

A Szövetség tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összegéről a Közgyűlés dönt, amelynek alapításkori összegét az 1. számú melléklet tartalmazza. A tagdíjat a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év január 31. napjáig kell egy összegben, a Szövetség bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.

A Szövetség megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszony létesítésétől számított 15 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év január 31. napjáig köteles a tagdíjat a Szövetség bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.

 

A tagság

(Alapszabály V. pont)

 1. A Szövetség rendes tagja szövetség, alapítvány, egyéb jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy civil társaság lehet; a Szövetség rendes tagja természetes személy nem lehet. A szövetség tagja az lehet, aki a szövetség célkitűzésével egyetért és a célok megvalósítása érdekében tevékenységében aktívan részt kíván venni, az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja, továbbá a tagdíjat annak esedékességéig megfizeti.
 2. A Szövetség pártoló tagja lehet minden olyan magyarországi székhelyű, illetőleg telephelyű jogi személy, amely tevékenysége kapcsolatban van az okosotthon és épületautomatizálási iparral, és amely a jelen Alapszabály céljaival egyetért és rendelkezéseit megtartja, továbbá a pártoló tagságra vonatkozóan előírt tagdíjat megfizeti. A pártoló tagnak a Közgyűlésen szavazati joga nincs.
  A Szövetség pártoló tagja használhatja az “OOSZ pártoló tagja” címet, és folyamatosan tájékoztatást kap az Szövetség életéről, aktuális eseményeiről. A pártoló tag nevét, címét, logóját és web lapjának linkjét elhelyezik a Szövetség honlapján. (a Szövetség rendes tagja, valamint pártoló tagja a továbbiakban együttesen: a Szövetség tagja).
 3. A Szövetség tiszteletbeli tagja lehet az a természetes személy, akit az egyesület Közgyűlése közgyűlési határozat alapján meghív. A tiszteletbeli tag a Szövetség célkitűzésével egyetért, az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja. A tiszteletbeli tagnak a Közgyűlésen szavazati joga nincs, tanácskozási joggal részt vehet az üléseken.
 

A tagsági jogviszony keletkezése

(Alapszabály VI. pont)

A szövetségi tagság az alapításkor a Szövetség nyilvántartásba vételével keletkezik. A Szövetség megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot a belépés indoklásával, két tag ajánlásával, akik nyilatkozhatnak az ajánlás indokáról, az Elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül a Közgyűlés elé tárja a tagfelvételi kérelmet. A Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással, online módon határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs. A belépés a taggyűlés jóváhagyó döntése után a tagdíj megfizetésével válik hatályossá.
 

A tagsági jogviszony megszűnése

(Alapszabály VII. pont)

 1. A tag kilépésével.
 2. A tag jogutód nélküli megszűnésével.
 3. A tag kizárásával.

A tagsági jogviszonyát a tag a Szövetség Elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az Elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg. A tagság megszűnésekor az adott évre befizetett tagdíj nem követelhető vissza.

Az Elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja a egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít. Kizárható a tag akkor is, ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább hat hónapos mulasztás elteltét követően az Elnökség írásban – póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt. A kizárási eljárást bármely tag vagy szövetségi szerv kezdeményezésére az Elnökség folytatja le.

A kizárási eljárásban a tagot az Elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag a törvényes képviselő mellett, illetve helyett meghatalmazott képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az Elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Szövetség közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli közgyűlést. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.

 

A tagok jogai

(Alapszabály VIII. pont)

A Szövetség tagja jogosult:

 1. a Szövetség tevékenységében részt venni
 2. a Szövetség szolgáltatásait igénybe venni

 

A Szövetség szavazati joggal rendelkező tagja – képviselőjén keresztül - jogosult:

 1. a Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni
 2. a Szövetség irataiba betekintetni
 3. arra, hogy a Szövetség tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

A tag a Közgyűlésen a szavazati jogát törvényes képviselője helyett meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.

A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

 

A tagok kötelezettségei

(Alapszabály IX. pont)

A Szövetség tagja:

 1. Nem veszélyeztetheti a Szövetség céljának megvalósítását és a Szövetség tevékenységét.
 2. Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.
 3. Köteles a Szövetség alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani.
 4. Köteles székhelyének, továbbá képviselője lakcímének megváltozását az adatváltozást követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.
 5. A Szövetség tevékenységében részt venni.
 

Belépési nyilatkozat letöltése

Belépési nyilatkozat.docx

 

Belépés

Belépési szándékát az alábbi űrlap kitöltésével tudja jelezni.

  Tagság típusa:

  Kitöltött és aláírt Belépési nyilatkozat feltöltése PDF formátumban: